Vận tải hàng hóa

Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa

Vận tải hàng hóa từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng, trong đó người giao nhận ký hợp đồng vận chuyển với chủ hàng, đồng thời cũng ký hợp đồng đối ứng với người vận tải để thực hiện dịch vụ. Hiện nay đường bộ của Việt Nam ngày càng được mở rộng và […]