Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô hỗ trợ vận tải đường bộ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: / 2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày tháng năm 2015 DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 63/2014/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA BỘTRƯỞNG […]