Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô hỗ trợ vận tải đường bộ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: / 2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 63/2014/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA BỘTRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức,quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

1. Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 4 như sau:

“c) Đơn vị kinh doanh vận tải phải sử dụng lái xe đã có ít nhất 01 năm kinh nghiệm điều khiển xe khách có sức chứa trên 30 chỗ để điều khiển xe khách có giường nằm hai tầng”.

2. Sửa đổi Khoản 5 Điều 7 như sau:

5. Đơn vị tổ chức tập huấn: Các Hiệp hội vận tải.

3. Sửa đổi Điều 14 như sau:

 

“Điều 14. Đăng ký khai thác tuyến

1. Căn cứ vào biểu đồ chạy xe của từng tuyến do Sở Giao thông vận tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở; doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được lựa chọn giờ chạy xe khai thác tuyến theo quy hoạch mạng lưới tuyến hoặc điều chỉnh tăng tần suất chạy xe theo nguyên tắc:Doanh nghiệp, hợp tác xã được lựa chọn hoạt động đối với những giờ xe chạy còn trống trên biểu đồ (chưa có đơn vị nào khai thác).

2. Doanh nghiệp,hợp tác xã đang khai thác trên tuyến không nằm trong quy hoạch mạng lưới tuyến được cơ quan có thẩm quyền công bố có quyền tiếp tục khai thác theo phương án đã đăng ký trong thời gian không quá 24 tháng, kể từ ngày công bố quy hoạch.

Trước thời hạn nói trên 02 tháng, Sở Giao thông vận tải thông báo thời gian ngừng khai thác tuyến gửi doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời gửi bến xe hai đầu tuyến để các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện ngừng đúng thời gian quy định.”

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Căn cứ vào Quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 hoặc sau 30 ngày kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải có điều chỉnh, bổ sung Quy hoạchSở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở biểu đồ chạy xe của từng tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý, trong đó công khai rõ các giờ đã có doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác, các giờ còn trống để doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động lựa chọn đăng ký khai thác tuyến.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

 

Điều 16. Quy định về hồ sơ và xử lý hồ sơ cấp phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định”

1. Quy định về hồ sơ

a) Giấy đăng ký khai thác tuyến và đề nghị cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư này.

b) Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 của Thông tư này.

c) Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư này.

d) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải. Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo quy định tại khoản 12 Điều này.

đ) Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.

 

2. Quy định về xử lý hồ sơ:

a) Doanh nghiệp,hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải đầu tuyến, nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh của đơn vị.

b) Sở Giao thông vận tải công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở về đơn vị đã đăng ký khai thác tuyến, thông tin ngay cho Sở đầu tuyến bên kia biết và cấp phù hiệucho đơn vị đăng ký trước.

c) Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp, hợptác xã trong thời gian tối đa không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

d) Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, căn cứ vào biểu đồ chạy xe đã công bố, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã; thống nhất với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến phía bên kia và cấp phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” theo danh sách phương tiện mà doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016,khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ứng dụng phần mềm quản lý tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô thì thời gian cấp phù hiệu thực hiện trong 03 ngày làm việc.

đ) Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: Trong thời hạn 02 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ cấp phù hiệu cho phương tiện theo đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã.Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

e) Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý tuyến hoặc qua đường bưu điện.

 

3. Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô phải căn cứ vào điều kiện khai thác thực tế để xây dựng, trong đó nếu trên tuyến có các Trạm dừng nghỉ đã được công bố thì phải ưu tiên bố trí phương tiện dừng nghỉ tại các trạm đó.

4. Trong 3 ngày sau khi được cấp phù hiệu, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Sở Giao thông vận tải được thu hồi lại phù hiệu đã cấp.

 

6. Sửa đổi Điểm b Khoản 3, bổ sung Khoản 5 Điều 37 như sau:

a) “b) Có hộp đèn với chữ“TAXI” gắn trên nóc xe, hộp đèn phải được bật sáng (từ18h đến 6h) khi xe không có khách và tắt khi trên xe có khách”

b) “5. Niên hạn sử dụng của xe taxi được tính bắt đầu từ ngày đăng ký lần đầu của xe.”

 

7. Sửa đổi Khoản 3 và Khoản 5 Điều 55 như sau:

a) “3. Việc cấp phù hiệu cho xe chạy tuyến cố định theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này.

b) “5. Đơn vị kinh doanh vận tải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh. Hồsơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư này;

b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải. Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo quy định tại khoản 12 Điều này.

c) Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.”

 

8. Bổ sung, sửa đổi khoản 5 Điều 62

“5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý và Trang thông tin điện tử về hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Quy định về mã số tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh.Xây dựng phần mềm quản lý tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô và triển khai ứng dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.”

 

9. Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục 11, Phụ lục 13 như sau:

a) Sửa đổi Phụ lục 11 như quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bãi bỏ Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 11 năm 2015.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhânliên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vậntải để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBATGTQG;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, V.Tải (Phong 15 bản).

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *